Vážka na niti z.s.

Jsme mladý spolek, který má za cíl pomáhat a podporovat rodiny a cílíme na děti a rodinu. Jdeme inovativní cestou a naše aktivity zaměřujeme na nejcitlivější skupinu lidí v našem okolí.


Účel a činnost spolku

Základním účelem spolku je:

 • spolupodílet se na začleňování osob do společnosti, minimalizovat a předcházet sociálnímu vyloučení, vytvářet bezpečnostní plány a pomáhat s vyhledáním bezpečného bydlení a začleněním zpět do společnosti.
 • podporovat rodiny a rodinné vazby, poskytování poradenství při rodinné krizi
  a řešení vzniklých rodinných situací a spoluvytvářet podmínky pro zdravé fungování všech jejich členů, umožňovat setkání rodiče s dítětem/dětmi a podporovat úpravu vztahů mezi rodiči a dítětem/dětmi prostřednictvím asistovaných kontaktů
  a předávání.
 • organizování společenských, kulturních a zájmových aktivit, provozování klubového zařízení, zájmových kroužků a mimoškolních aktivit, poskytování sociálních služeb – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • zabezpečení záležitostí v zájmu obce a jejích občanů, především uspokojování potřeb občanů v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytováním těchto služeb.
 • provozování sociálního podniku, zaměstnávat a sociálně začleňovat osoby znevýhodněných na trhu práce, integrační podpora osob po dlouhodobé pracovní neschopnosti, podpora aktivit spojené s obnovitelnou módou se zaměřením na enviromentální a ekologický prospěch spočívající v založení oděvní banky, sběr
  a sbírky oblečení na pomoc ekonomicky slabých rodin, prodej použitého oblečení
  a výrobě oděvních výrobků a doplňků z recyklovaných materiálů.
 • realizace sociálních programů a projektů přispívajících ke kulturnímu
  a společenskému rozvoji regionu a lokálních aktérů, obnova tradic a obnova a rozvoj tradičních rukodělných řemesel jako integračního nástroje využívající místních zdrojů a zaměstnávání místních obyvatel.

 • výše uvedeného účelu spolek dosahuje také pomocí těchto činností:
 • podporovat potravinovou a oděvní pomoc
 • zajišťovat sociální šatník
 • zajišťovat kontakt s úřady
 • aktivně podporovat osvětu a prevenci


Vážka na niti z. s.

zapsaná ve spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl L, vložka 13438

Identifikační číslo: 17415781 , datová schránka: fdha29z

Právní forma: Zapsaný spolek 

SEZNAMTE SE S VÁŽKOU

"Vážka je symbolem znovuzrození a nalezení síly po překonání těžkého období, symbolem přerodu do nové etapy života, předzvěstí harmonie, radosti, štěstí i lehkosti. Vážka nás učí přijmout změny a dodává nám sílu."

Bc. Marcela Šipošová, DiS.

Vážka je pro mě symbolem změny, světla a porozumění snům. V sociální oblasti jsem začínala ať jako dobrovolník v Klokánku, pracovník v sociálních službách v domově pro mentálně postižené klienty, práci s autisty, s rodinami ve vyloučených lokalitách, doprovázející pracovník pěstounských rodin, rodiny s hendikepovanými dětmi a později v oblasti domácího násilí. Z počátku před mnoha lety jsem začala kurzem pracovníka v sociálních službách, dále jsem absolvovala vyšší odbornou školu se sociálně právním zaměřením. Později jsem ukončila vysokou školu sociální práce a prošla jsem si kurz asistovaných kontaktů. Dlouhý čas se vzdělávám a připravuji na to, aby vážka mohla vzlétnout a pomáhat potřebným lidem, kteří si sami o pomoc požádají. Sama jsem si prošla i zdravotními úskalími a tedy vím, jak složité je se navrátit zpět do plnohodnotného života. Vážka na niti je můj dlouholetý splněný sen, kterým chci pomoci skutečně zranitelným lidem, Má letitá praxe a zkušenost v sociálních službách je zárukou lidského přístupu.

Vážka na niti vzniká pomalu. Důvodem je pečlivost a zodpovědnost v přípravách, chci spojovat lidské osudy a pomáhat lidem, kteří si to zaslouží. Za vznikem Vážky a plnění mých snů stojí má rodina a přátelé, kteří mě neskonale podporují a já jim jsem vděčná. Zaměřuji se na Louny a okolí a chci přinést do regionu to, co tu chybí.

Zakladatelka a předseda spolku, ředitelka a vedoucí sociálních služeb SAS a NZDM Vážka na niti z.s.

Kamila Sainerová, DiS.

Moje cesta ke dveřím Vážky na niti byla klikatá. Léta jsem pracovala v korporátu, přesto mi sociální sféra nebyla cizí. Ačkoliv mi to možná dlouhá léta nedocházelo, má volba věnovat se sociálním službám, mi byla podvědomě vštípena už v dětství a to díky mojí mamince, která se většinu svého života věnovala v práci v sociálních službách. První impulz k tomu, abych přehodnotila moji pracovní a životní cestu, byl ve chvíli, kdy jsme se jako rodina začali starat o nemocného člena domácnosti. Začala jsem dobrovolničit, udělala si kurz pracovníka v sociálních službách a začala studovat Vyšší odbornou školu v oboru sociální činnosti. Než ukončím studia pracuji v oboru a získávám potřebné zkušenosti v sociální oblasti, s rodinami ve vyloučených lokalitách, s rodiny s hendikepovanými dětmi a v oblasti domácího násilí. Stále pracuji na svém profesním rozvoji, aktuálně procházím kurzem pro asistované kontakty a domácí násilí.

Poradkyně pro rodinu, Vedoucí služby SAS Najáda Louny Vážka na niti z.s

Mgr. Věra Malesáková

Celý můj profesní život provází děti, nejprve jsem začínala jako učitelka v mateřské škole, kde jsem se začala věnovat problémům, které malé děti mají a hledala jsem cesty, jak jim pomoci zvládnout start, do někdy, tak složitého světa. Po studium speciální pedagogiky, následovala další studia, jako je sociální pedagogika, penitenciární péče a psychoterapeutické výcviky. A tak, jsem se dostala nejen k práci v dětském domově, ale také k práci s mladistvými lidmi, kteří opouštějí brány věznice. Stále více jsem si uvědomovala, jak je nutná pomoc už na začátku, a jak moc náš život ovlivňuje "špatný start", a to především u dětí v NRP. Začalo mé dlouhé a v podstatě celoživotní studium traumatu a jeho vlivu na tělesné prožívaní. Během své profesní cesty jsem potkala spoustu lidí, kteří hledají možnosti, jak dělat práci trošku jinak, s větší pokorou a lidskosti, to byla má cesta k Vážce na niti.

Psychologická a terapeutická poradkyně, dobrovolník ve Vážce na niti z.s., 

Bc. Marcela Kafková DiS.

Vždy jsem věděla, že bych ráda pomáhala lidem. A protože je mým heslem ČINY, NE SLOVA, vystudovala jsem nejprve vyšší odbornou školu, obor sociální práce a poté ještě UJEP, obor sociální pedagogika. Od roku 2005 pracuji v sociálních službách. Věnuji se především krizové intervenci, a to jak v podobě telefonické, tak i face to face. Posledních 5 let pracuji s ohroženými dětmi (syndrom CAN) a rodinami ohroženými různými patologickými jevy, především domácím násilím. Snažím se klientům ukázat jinou tvář OSPOD, kde nejsme jen: ,,sociálka, která odebírá děti". Každý může ve svém rozhodování, životě udělat kotrmelec a zaslouží si podat pomocnou ruku, postavit se znova na nohy a začít lépe, a to jak pro sebe, tak především pro své děti. Práce s lidmi je velmi náročná, občas máte pocit, že ať uděláte cokoliv, je to málo nebo to nemá význam. Když pak ale vidíte spokojenou mámu, která dokázala projít ,,peklem domácího násilí", děti se znovu začnou smát a zažívají hezké dětství, pak to má smysl! A to i kdyby to byla jedna jediná rodina. Tuto práci je třeba dělat srdcem a přesně takové lidi Vážka má. Moc si vážím možnosti být součástí. 

Odborný poradce a dobrovolník ve Vážce na niti z.s.

JuDr. Anna Beková

Kdyby mi bylo znovu 18 let a měla jsem si vybírat svou profesní dráhu, tentokrát bych nezaváhala a kladla větší důraz na lidskost, soucit, pomoc a na člověka jako jednotlivce. Protože jsem však po střední škole ještě neměla zkušenosti, které mám nyní, zvolila jsem studium právnické fakulty. Brzy po absolvování jsem však zjistila, že paragrafy a stohy papírů mne nelákají, proto jsem se začala věnovat koučování a mediaci - mimosoudnímu řešení sporů, která je osobním jednáním, při kterém se hledá oboustranně přijatelná dohoda. Nejvíce času však věnuji sociální práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Nepřestává mne fascinovat, jak mnohdy pomůže maličkost k tomu, aby se v rodině a vzájemných vztazích udály veliké změny k lepšímu. Jsem vděčná, že od rodin dostávám důvěru, dovolí mi vstupovat do jejich životů a pomáhat při jejich drobných krůčcích směrem k lepší a naplněné budoucnosti.

Zapsaná mediátorka a koučka, právní poradkyně, dobrovolník ve Vážce na niti z.s., 

Mgr. Lenka Princlíková

Obdivuji lidi, kteří nejsou zahleděni sami do sebe a pomáhají druhým. Není jich mnoho. A bude jich stále méně, protože dobrý čin je stále častěji po zásluze potrestán. A z tohoto důvodu si cením a obdivuji ty, kteří to nevzdali a snaží se dělat dobré skutky. Važme si tedy každého, kdo podá pomocnou ruku, zahřeje dobrým slovem a pomůže v těžkých dobách. Jsem učitelka, která se setkala s dětmi, rodiči, kteří se zoufale snažili najít pomoc při řešení problémů. Nebylo to vůbec lehké. A tak jsem ráda, že vznikla VÁŽKA NA NITI, která neváhá pomáhat a starat se o druhé. Budu se o to snažit i já a doufám, že k tomu přispěje i moje dlouholetá praxe a znalosti v oboru.

"Nejtěžší věc v životě člověka, je vychovat dobře dítě....."

Poradkyně pro rodinu a školu, dobrovolník ve Vážce na niti z.s. 

Monika Pischová

Jsem zdravotní sestřička z dlouholetou praxi v soc. službách převážně s dětmi se zdr. a mentálním postižením, pracovala jsem i na dětském odd., dále jako sestra ve výchovném ústavu. Nyní 2 roky pracuji jako psychiatrická sestřička v terénu a pomáhám dětem i dospělým najít úsměv v duši a pochopit tento komplikovaný svět. Provádím psychosociální rehabilitaci, která zahrnuje podpůrné rozhovory, emoční ventilaci, dechová cvičení, rozhovory o přáních a pocitech..... a o všem co lidí trápí. 

Psychosociální podpora, dobrovolník ve Vážce na niti z.s. 

David Heřmanský

Vždy jsem obdivoval pracovníky v sociálních službách. Lidé, kteří dobrovolně pomáhají všem kteří to potřebují, lidé, kteří mají své srdce na dlani. S velkou pokorou a vděkem přistupuji s funkcí koordinátora, kterou můžu vykonávat ve Vážce. Ve Vážce na niti řeším logistiku, marketing a propagaci, koordinaci finančních zdrojů, ale i organizaci kurzů či realizaci kreativního tvoření. 

Koordinátor sociální služby SAS a NZDM, IT podpora a člen spolku Vážka na niti z.s.

Miroslav Zimmermann

Jako hrnčíř jsem se naučil přistupovat ke své práci s pokorou a trpělivostí. S tímto přístupem pracuji i ve Vážce na niti. Pomáhat lidem není povinnost, ale poslání a lidičky, kteří ve Vážce pracují nebo spolupracují mají srdce na svém místě a toho se nejvíce cením. 
Technický pracovník, lektor a člen spolku Vážka na niti z.s. 

Pavel Vinš

Už v dobách studií na vyšší odborné škole (obor sociální práce) jsem při prováděných praxích rychle pochopil, že mé místo nebude v kanceláři, ale přímo v centru dění. Mezi lidmi. A bylo jedno, zda mezi dětmi, dospělými nebo seniory. Vše má smysl, vše má velký přínos a vše je potřebné. Bohužel mi nebyl dán ten dar pojmout svou práci jako poslání, podlehl jsem svodům nudně pragmatického kapitalismu a tržního hospodářství a ze sociálních služeb odešel dřív, než jsem stihl být něco platný. O to víc obdivuji ty, kteří ten dar, nebojím se říct sebeobětování, mají. A o to víc se chci snažit ten rest, který sám sobě dlužím, splatit. Byť jen tím, že nabídnu své zkušenosti ze světa obchodu a marketingu.

Věřím v dobro člověka a lidé z Vážky mě utvrzují v tom, že má víra není obestřena naivitou. Už jen za to jim patří mé velké díky a příslib plné podpory

Dobrovolník ve spolku Vážka na niti z.s, mediální a propagační specialista

NÁŠ TÝM

tým Vážky na niti z.s.

Předseda spolku, ředitelka a vedoucí služeb SAS Najáda a NZDM Radost, zakladatelka spolku

Bc. Marcela Šipošová, DiS.

členové spolku

Koordinátor sociální služby SAS a NZDM, IT podpora a člen spolku

David Heřmanský

Poradkyně pro rodinu, vedoucí služby SAS Najáda Louny a členka spolku

Kamila Sainerová, DiS., 

Technický pracovník, lektor a člen spolku 

Miroslav Zimmermann

odborní pracovníci Vážky

Hlavní ekonomka a účetní

Veronika Bezrouková

Klíčový sociální pracovník NZDM Radost

Jana Rulfová, DiS.

Pracovník NZDM

Patrik Slepčík

Pracovník NZDM Radost

Simona Kubešová

Klíčový sociální pracovník SAS Louny

Mgr. Alexandra Pleskačová

Pracovník SAS Žatec

Vlaďka Šnokhousová

dobrovolníci Vážky

Psychologická a terapeutická poradkyně

Mgr. Věra Malesáková

Krizová intervence, speciální poradkyně pro rodinu

Bc. Marcela Kafková, DiS.

Zapsaná mediátorka a koučka, právní poradkyně

JuDr Anna Beková

Poradkyně pro rodinu a školu

Mgr. Lenka Princlíková

Psychosociální expertka

Monika Pischová

Mediální a propagační specialista

Pavel Vinš