NZDM Radost

Otevíráme 01.01.2024

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální službou, jejímiž uživateli jsou děti od 6 do 26 let věku. NZDM může být specializováno na určitou věkovou skupinu a nemusí obsáhnout tuto věkovou kategorii v celé šíři. NZDM tvoří cestu k pozitivnímu ovlivnění života dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří stojí na počátku své samostatné životní cesty. Intenzivní spolupráce s bezprizorními sociálně vyloučenými dětmi a mládeží, ovlivňování jejich hodnot a orientace vede k prevenci sociopatologie Odborní pracovníci, hosté přednášek a besed slouží jako identifikační vzory, které mohou klienti následovat a být inspirací pro jejich život. Vhodná náplň NZDM je podnětem pro jejich volný čas a orientaci v životě. 

Přínos NZDM Radost:

– prevence kriminality,
– prevence sociálního selhávání ve společnosti,
– naplnění času jinak neorganizované mládeže a dětí,
– motivace ke vzdělávání,
– zahájení motivačního procesu a prvních kroků k zařazení mládeže na trh práce,
– zajištění poradenství v oblasti práva a sociálních věcích. 

OTVÍRACÍ DOBA OD 01.01.2024

Pondělí   12.00 - 18.00

Úterý       12.00 - 18.00

Středa      12.00 - 18.00

Čtvrtek    12.00 - 18.00

Pátek       12.00 - 18.00

Sobota, Neděle     Zavřeno

Týden nízkoprahových zařízení 2023

Tématům duševního zdraví dětí a dospívajících, spolupráce sociálních pracovníků se školami i podpoře dětem a mladistvým, kteří do Česka odešli z území napadané Ukrajiny kvůli probíhající válce se budou věnovat programy letošního Týdne nízkoprahových klubů. Sedmnáctý ročník této akce pořádá po celé republice ve dnech 18. – 22. září Česká asociace streetwork. Široké veřejnosti se během těchto dnů otevře a svou činnosti představí 126 nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé republiky.                                                              www.streetwork.cz

NZDM Radost

Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ve zkratce NZDM) jsou zřizovány na základě zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, jejich činnost podléhá vysokým nárokům na kvalitu a následné kontrole. V zařízení pracují odborní pracovníci, zpravidla s vysokoškolským vzděláním, kteří děti a mládež motivují formou skupinové a individuální práce ke změně nebo zlepšení jejich postojů k životním otázkám. V klubu platí pravidla, která zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu. Sociální službu může poskytovat sama obec nebo ji poskytují neziskové organizace. Pro obec i organizace, které chtějí poskytovat sociální služby, platí povinnost registrace, která se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 

ROZHODNUTÍ

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o sociálních službách"), rozhodl dne 20.07.2023 podle ustanovení § 81 odst. 1, zákona o sociálních službách a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") a to na základě žádosti o registraci sociálních služeb doručené pod č. j. KUUK/096314/2023 ze dne 25.06.2023 a doplněné dne17.07.2023 žadatelem 

Vážka na niti z. s. 

 Vlčí 37, 

440 01 Chlumčany

 IČ: 17415781 

Statutární orgán: předseda Bc. Marcela Šipošová, DiS. (dále jen "poskytovatel") o registraci níže uvedených sociálních služeb: 

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Identifikátor služby: 7859829 

Forma: ambulantní 

kapacita: jednotlivci 1,, skupina 10