SAS Najáda

Sociálně aktivizační služba (SAS) pro rodiny s dětmi je sociální služba, která je určena rodinám. Jedná se především o rodiny s dětmi, které jsou ohroženy nepříznivým vývojem v důsledku dlouhodobě kritické sociální situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Služba je poskytována převážně terénní formou na území Loun, Žatce a spádových obcí. Prostřednictvím sociálně aktivizační služby pomáháme stabilizovat situaci rodiny a získat potřebné rodičovské kompetence.

OTVÍRACÍ DOBA SAS NAJÁDA

Pondělí                                08.00 - 16.00

Úterý                                  08.00 - 16.00

Středa                                 12.00 - 16.00            08.00 - 12.00 Kancelář (poradenství, ambulace)

Čtvrtek                                08.00 - 16.00

Pátek                                   08.00 - 16.00

Sobota, neděle a svátky: Zavřeno

" Naši sociální pracovníci jsou v roli odborného poradce a podporovatele ve věcech spojených se stabilizací rodinné situace. Uvítáme všechny klienty, kteří mají o naše služby zájem a chtějí svojí životní situaci řešit. Sociální pracovníci za klienty nic nevyřizují, ale nabízejí podporu k řešení rodinné situace a posílení rodičovských kompetencí. "

Saska

Přínos SAS

1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost s dětmi,

 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

3. sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

4.  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Cílová skupina SAS

Prostřednictvím odborného poradenství a koučování pomáhá pečujícím osobám upravit si poměry, stabilizovat situaci rodiny a získat potřebné rodičovské kompetence. SAS podporuje také rodiny, kterým bylo svěřeno do péče dítě kvůli nevyhovujícím rodinným podmínkám v jeho vlastní rodině. SAS je poskytována rodinám s dítětem  do 26 let věku,  

Cílovou skupinou jsou v 100% rodiny s dítětem/dětmi, které splňují podmínku ohrožení vývoje dítěte/dospívajícího v důsledku dopadu dlouhodobé krizové sociální situace v rodině, kterou rodina svépomocí nedokáže překonat a existuje ohrožení vývoje dítěte či dospívajícího.


Cíle klientů

Dlouhodobý cíl

Naším dlouhodobým cílem je obnovení funkcí rodiny tak, aby dítě mohlo vyrůstat ve své biologické rodině, případně zajistit bezpečné prožívání dítěte odloučení od svých biologických rodičů a jejich pravidelný kontakt.

Strategické cíle

Strategií k dosahování dlouhodobého cíle je vybavit uživatele služby následujícími dovednostmi:

 • rodičovské kompetence,
 • komunikace s dítětem,
 • vhodné trávení volného času s dětmi,
 • finanční gramotnost,
 • schopnost komunikovat s institucemi na formální úrovni,
 • aktivní přístup k řešení svých osobních záležitostí.

Kde nás najdete?

Louny: Tyršovo náměstí 1663, 44001 Louny


                    Žatec: Třída Obránců Míru 2767, 438 01 Žatec

co je SAS?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi sociální služby, které lze poskytovat přímo v přirozeném prostředí klienta a dosáhnout tak žádoucích změn ve fungování rodiny. Pokud na území obce fungují terénní programy, je velmi vhodné zaměřit se na intenzivní spolupráci s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách formou sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Služba se velmi efektivně osvědčuje jako prevence "odebírání dětí". Tato prevence uspoří vysoké náklady spojené s ústavní výchovou. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi charakterizuje velká časová náročnost, kdy pracovník nejdříve musí získat důvěru členů rodiny a následně s nimi začít pracovat na zlepšení situace, v které se nachází.

Zpravidla spolupráce trvá 6 měsíců. Jeden pracovník může efektivně pracovat s 10 rodinami. Obsahem spolupráce je získání sociálních a rodičovských kompetencí, zlepšení života dítěte, zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání, hospodaření rodiny, prevence zadlužení a ztráty bydlení, a další činnosti směřující ke zlepšení situace rodiny. Sociálně aktivizační služby se vhodně doplňují s dalšími sociálními službami: terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy. Kromě dalších služeb je potřeba, aby pracovníci sociální služby účinně spolupracovali s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, sociální kurátoři pro mládež, PPP, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další). Sociální službu může poskytovat sama obec nebo ji poskytují neziskové organizace. Pro obec i organizace, které chtějí poskytovat sociální služby, platí povinnost registrace, která se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou vymezeny zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 65 jako služby terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba závazně obsahuje tyto základní činnosti:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Převzato: Agentura pro začleňování

Provázení samoživitelů SAS Najáda

Vážka na niti z.s. intenzivně podporu rodin při řešení obtíží v oblasti bydlení, financí, zaměstnání, péče o domácnost, péče o děti a naplňování jejich potřeb apod. Spolupráce s rodinou může být navázána prostřednictvím OSPOD, nebo se zájemci můžou obrátit přímo na pracovníky našeho Komplexního rodinného provázení. V rámci provázení se zaměřujeme na pomoc samoživitelům a jejich dětem. Rozumíme situaci maminek a tatínků, kteří se dostali do situace kdy se musí o své děti starat sami a zajistit jejich důstojný život, vzdělání a využití volného času.

službu podpořil

Zařízení je provozováno s dotační podporou Ústeckého kraje v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Ústecký kraj