NZDM Radost

Registrace sociální služby krajským úřadem v Ústí nad Labem


Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ve zkratce NZDM) jsou zřizovány na základě zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, jejich činnost podléhá vysokým nárokům na kvalitu a následné kontrole. V zařízení pracují odborní pracovníci, zpravidla s vysokoškolským vzděláním, kteří děti a mládež motivují formou skupinové a individuální práce ke změně nebo zlepšení jejich postojů k životním otázkám. V klubu platí pravidla, která zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu. Sociální službu může poskytovat sama obec nebo ji poskytují neziskové organizace. Pro obec i organizace, které chtějí poskytovat sociální služby, platí povinnost registrace, která se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o sociálních službách"), rozhodl dne 20.07.2023 podle ustanovení § 81 odst. 1, zákona o sociálních službách a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") a to na základě žádosti o registraci sociálních služeb doručené pod č. j. KUUK/096314/2023 ze dne 25.06.2023 a doplněné dne17.07.2023 žadatelem

Vážka na niti z. s.

Vlčí 37,

440 01 Chlumčany

IČ: 17415781

Statutární orgán: předseda Bc. Marcela Šipošová, DiS. (dále jen "poskytovatel") o registraci níže uvedených sociálních služeb:

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Identifikátor služby: 7859829

Forma: ambulantní

kapacita: jednotlivci 1,, skupina 10