GDPR a mlčenlivost

S osobními údaji klientů nakládáme tak, jak nám ukládá zákon,  dle pravidel GDPR a zároveň usilujeme o co největší bezpečnost. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci Vážky na niti, z.s. jsou vázáni mlčenlivostí, ta je ošetřena podpisem formuláře Prohlášení o zachování mlčenlivosti. S klienty využíváme takové formy komunikace, které považujeme za bezpečné, veškeré údaje o klientech ukládáme v zaheslovaném počítači a uzamčené kartotéce, ke které mají přístup pouze pověření zaměstnanci.

Klienti jsou na začátku spolupráce informováni, jaké informace a jakým způsobem o nich zpracováváme. V případě potřeby doplnění těchto informací se na nás mohou kdykoliv obrátit telefonicky, prostřednictvím emailu nebo se objednat na osobní schůzku.

Abychom ukázali, jak si v klubovně Vážka hrajeme, občas zveřejníme na sociálních stránkách a našich webových stránkách fotky z akci, a proto potřebujeme váš souhlas:

Klubovna Vážka informuje zákonné zástupce dítěte (rodiče, pěstouny, doprovod), že běžně pořizuje ilustrativní fotografie / video z akcí, ze kterých není možné určit totožnost dětí. Jedná se například o celkové fotografie a záběry z tvoření (tzv. momentky z akce), kde nejsou děti zobrazeny s podrobnějším portrétem. Fotografie / video klubovna pořizuje a používá k účelu dokumentace a veřejné prezentace činnosti školy formou zveřejnění vhodnými prostředky – na nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, na vlastním profilu sociální sítě apod. Omezený rozsah fotografie / videa může klubovna použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidenci a bezpečnost, dokumentaci akcí pro vykazování dotací aj.), zpravidla 5 let po ukončení docházky, nebo pro archivaci historie školy. 

uděluje svolení klubovně Vážka v případech, kdy je to z pohledu dítěte vhodné, k pořízení a rozšiřování fotografie / videa, z kterých lze určit jeho / její totožnost, zejména uvedením jména a příjmení a / nebo podrobnějšího portrétu (tj. jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení; nejde však o zpracování osobních údajů). Zveřejnění bude probíhat k výše uvedenému účelu a výše uvedenými vhodnými prostředky, včetně sociálních sítí (nesouhlasíte-li s touto formou, škrtněte sousloví "včetně sociálních sítí").

Zveřejnění bude probíhat k výše uvedenému účelu a výše uvedenými vhodnými prostředky, včetně sociálních sítí.

neuděluji. Neudělení či odvolání svolení či souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození dítěte a jeho práv ze strany klubovny Vážka.

Svolení i souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným škole. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání.

Dítě i zákonný zástupce mají právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a pořízení jejich kopie, na informace o způsobu jejich zpracování. Mohou požadovat omezení jejich zpracování, proti zpracování pro vnitřní účely mohou podat námitku, dále mohou podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.