Rodinné provázení a poradenství

   

Rodinné provázení a poradenství

 • kontakt s rodinou, dětmi a jednotlivými členy
 • podpora a pomoc v těhotenství, příprava na příchod nového člena rodiny a jeho zdravý vývoj
 • základní asistenční pomoc a zajištění základních potřeb provázení
 • okamžitou poradenskou, potravinovou a věcnou pomoc
 • následnou poradenskou, potravinovou a věcnou pomoc
 • socializace a sdílení mezi klienty provázení
 • vzdělávání a pedagogickou pomoc pro klienty v rámci rodinného provázení
 • právní ochrana dětí a klientů
 • komunikace a doprovázení na úřady, aj.
 • terapie a psychologická pomoc klientům provázení
 • sdílené terapie pro rodiny
 • provázení seniorů, poradenství a specifická poradna (IT, internetová bezpečnost, pomoc novými technologiemi)
 • preventivní programy
 • dětská terapeutická dílna a relaxační tvoření

   

Základní stabilizační pomoc

Základní sociální poradenství při řešení nepříznivé situace a podpora orientace ve vlastní situaci, možnost hledání východiska ze své životní situace, možnosti řešení, podpora motivace k přijetí cílů, plánů, podpora k realizaci vlastních plánů a možnost získat přehled o navazujících službách.

Základní právní pomoc a odstraňování osobních záležitostí: základní doklady, znalost, jak zažádat o nový doklad a kde, schopnost provést potřebné úkony a zajistit si finanční prostředky nutné pro vyřízení, možnost využít asistenci na úřadech, na policii, ve zdravotní pojišťovně atd.

Uplatňování a ochrana práv

a) Předcházení/řešení domácího násilí, znalost problematiky domácího násilí (jak ho rozpoznat, jak se chovat k násilníkovi, jak se bránit, jak získat podporu, informace, pomoc), asistence s podáním návrhu na vykázání násilníka atd., znalost kontaktů na úřady, sociální služby, schopnost kontaktovat PČR, SPOD, IC

b) Předcházení/řešení zneužívání, informace z dané oblasti, znalost kontaktů na pomáhající subjekty, podpora při řešení situace

c) Předcházení/řešení týrání, šikany, schopnost rozeznat projevy šikany, týrání, zneužívání atd. a znát možnosti, jak se jim bránit nebo jim předcházet

d) Ochrana práv v oblasti občanských/sousedských vztahů, informace z dané oblasti, znalost kontaktů na pomáhající subjekty, podpora při řešení situace

e) Ochrana práv v oblasti rodinných vztahů - asistence u podání návrhu (výchovné poměry, stanovení výživného, úprava styku s dítětem atd.), asistence při kontaktu se SPOD, PČR , soudem a navazujícími službami, orientace v problematice a požadavcích SPOD, soudu, PČR

f) Ochrana práv oběti trestných činů, znalost práv oběti trestného činu, asistence při kontaktu s příslušnými institucemi, kontakty na další odborné služby, asistence při podání návrhu na náhrady škody, podání trestního oznámení apod.

g) Řešení situací vyplývajících ze spáchání trestného činu, základní orientace v situaci a kontakt na právní pomoc

Finanční a majetková oblast, finanční gramotnost

a) Hospodaření s finančními prostředky, efektivní hospodaření s finančními prostředky, znalost nákladů nutných pro život a bydlení (nájem, elektřina, plyn...). tvorba a sledování rodinného rozpočtu, utváření finanční rezervy, schopnost rozeznat nutné výdaje.

b) Řešení dluhů a exekucí, jednání s věřiteli, přijetí opatření k minimalizaci rizik plynoucích z dluhů (ztráta majetku, bytu apod.), jednání s orgánem, který nařídil exekuci, tvorba splátkového kalendáře, dodržování splátek.

c) Uzavírání smluv, orientace v běžných smluvních vztazích (kupní smlouva, jiná než běžný nákup v obchodě, smlouva o nájmu apod.)

d) Orientace v insolvenčním řízení, znalost podmínek pro insolvenci, znalost průběhu řízení, sepsání insolvenčního návrhu, pomoc při jednání s insolvenčním správcem.

e) Využití sociálních dávek a jiných výhod, uplatnění nároku na nárokové dávky + výhody, např. průkaz ZTP, příspěvek na péči, požádání o nenárokové dávky, uplatnění práva na hmotné zabezpečení ve stáří, v invaliditě (důchod).

f) Nakládání s majetkem, převedení majetku, pronájem nemovitosti (bytu, nebo jeho části, domu, zahrady, chalupy atd.), darování majetku.

Společenské kontakty

navazování a udržování rodinných, partnerských a jiných společenských vztahů, orientace v právech a povinnostech manželů, registrovaných partnerů, rodinných příslušníků apod., zlepšení vztahu mezi partnery, zlepšení mezigeneračních vztahů v rodině, stabilizace rodinných vztahů, řešení krize v manželství, rodině apod.

Péče o děti, orientace v právech a povinnostech vážících se k rodičovství, zlepšení vztahu mezi rodičem a dítětem, rozvodové a porozvodové uspořádání v rodině, přijetí dítěte do rodiny (adopce, pěstounská péče), návrat dítěte do vlastní rodiny (z ústavní či pěstounské péče apod.), posilování rodičovských kompetencí v péči o dítě.

Seberealizace

a) Vzdělávání, získání znalostí a dovedností, informace o vzdělávacích institucích, řešení problémů spojených se vzděláváním (doplnění vzdělání, rozšíření kvalifikace apod.), rozhodování o nejvhodnějším uplatnění,

b) pracovní uplatnění, hledání pracovního uplatnění a pracovní a jiné uplatnění, orientace v možnosti pracovního uplatnění, uplatnění práva na pomoc úřadu práce při hledání zaměstnání, udržení zaměstnání, orientace v pracovněprávním vztahu, orientace v právech a povinnostech uchazečů o zaměstnání.

Zdraví a bezpečí: zdravotní péče a kompenzace handicapu, informace o pojištění u zdravotních pojišťoven, volba praktického lékaře, registrace, informace k medikaci, kompenzaci handicapu, prevenci zdravotních rizik, dodržování diety, osvěta, nabídka sociálních služeb a jiných odborníků.

Bydlení: hledání bydlení, nebo ubytování - vyhledávání vhodného bydlení a kontaktování vlastníka bytu/nemovitosti a sjednání si podmínek - schopnost vyhledávat v nabídkách na internetu, schopnost se kontaktovat s pronajímatelem a sjednat si podmínky, schopnost posouzení vhodnosti nabízeného bytu, znalost možností a schopnost požádat o obecní byt. schopnost kontaktovat, sjednat si podmínky smlouvy a rozumět jim, znalost reálných nákladů na bydlení, nájem + energie, znalost dávkových systémů v oblasti bydlení (příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení), znalost závazků, práv a povinností plynoucích z nájemní smlouvy, nebo podnájemní smlouvy.


V této oblasti bude poskytovat poradenství odborní sociální pracovnice Bc. Marcela Šipošová DiS. a poradkyně Kamila Sainerová, DiS.. V konkrétních oblastech pomoci pak působí naši odborní a specializovaní dobrovolníci Mgr. Věra Malesáková, Bc. Marcela Kafková, DiS. a JuDr. Anna Beková.