Sociální poradenství

   Sociální poradenství má velmi široký okruh druhů pomoci. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

 Všechny tyto oblasti se prolínají a proto chceme pomoci, co největší skupině klientů. Zabýváme se především:

 • nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) 
 • služby na podporu rodiny - asistované kontakty
 • poradenství v oblasti domácího násilí
 • základní stabilizační pomoc
 • základní právní pomoc a odstraňování osobních záležitostí
 • uplatňování a ochrana práv
 • finanční a majetková oblast, finanční gramotnost
 • společenské kontakty
 • seberealizace
 • zdraví a bezpečí
 • pomoc v zajištění bydlení 
 • podpora rodin se specifickou potřebou - možnost vzniku podpůrných skupin
 • zakládání podpůrných skupin se specifickými tématy (rodiny dětí s postižením)

základní popis sociální práce

Základní stabilizační pomoc, základní právní pomoc a odstraňování osobních záležitostí, uplatňování a ochrana práv, finanční a majetková oblast, finanční gramotnost, společenské kontakty, seberealizace, zdraví a bezpečí a bydlení.

Hlavní zaměření Vážky na niti je cílená na prevenci ,pomoc a podporu  osobám z domácího násilí. poskytující komplexní pomoc ženám, mužům, zkrátka obětem domácího násilí, zahrnující odborné poradenství, krizovou intervenci, sociálně terapeutické a sociálně právní poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu a spolupráce v poskytování utajeného azylového ubytování pro oběti ohrožené domácím násilím.

Speciální poradenství, které se zaměřuje na úzký okruh klientů, které jsou znevýhodněny dlouhodobě či trvale. Jedná se především o lidi se zdravotním postižením, nebo o osoby pocházející ze znevýhodněného sociální prostředí apod.

Základní poradenská pomoc a terapeutická díla spojena s výrobou textilních výrobků a provoz obchodu. V konceptu provozu je pak široká komunitní práce a různé workshopy a provoz rukodílné dílny.